Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door La Mycosphere. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar La Mycosphere. La Mycosphere biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, maakt u deel uit van onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden (“Algemene Verkoopvoorwaarden”, “Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden”, “Voorwaarden”) , inclusief de aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die via een hyperlink toegankelijk zijn. Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die op de site surfen, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers aan de inhoud.

Lees deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door enig deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of de hier aangeboden diensten gebruiken. Indien deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en alle nieuwe tools die later aan deze winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. De meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden kunt u op elk moment op deze pagina raadplegen. Wij behouden ons het recht voor om enig deel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of aanpassingen op onze website te publiceren. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.


ARTIKEL 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL

Door deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om elke minderjarige persoon onder uw hoede gebruik te laten maken van deze website.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, en u mag bij het gebruik van de Service geen enkele wet in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot de wetten met betrekking tot auteursrecht).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard verzenden.

Elke inbreuk of schending van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.


ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de Services aan een persoon te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen, inclusief (a) transmissies via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst of het gebruik van de Dienst, of enige toegang tot de Dienst of contact op de website, via welke de Dienst wordt aangeboden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren. opmerking van onze kant.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.


ARTIKEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet accuraat, volledig of actueel is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet uw enige informatiebron vormen voor het nemen van beslissingen zonder eerst nauwkeurigere, completere en actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud van deze site, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan eerdere informatie bevatten. Deze voorafgaande informatie is naar haar aard niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te monitoren.


ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN

Prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (en enig onderdeel of inhoud van de Service) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Dienst.


ARTIKEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via onze website. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor accuraat is.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot personen in welke geografische regio of jurisdictie dan ook. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elk aanbod voor een dienst of product dat op deze site wordt gedaan, is ongeldig indien dit bij wet verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere door u verkregen of gekochte goederen aan uw verwachtingen zullen voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.


ARTIKEL 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTUREER- EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of vanaf dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, afkomstig lijken te zijn van verkopers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountgegevens te verstrekken voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, zie ons Retourbeleid.


ARTIKEL 7 – OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN

Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover wij geen toezicht, controle of invloed hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele tools van derden.

Als u optionele tools gebruikt die via de Site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en naar goeddunken, en dient u de voorwaarden te raadplegen waaronder dergelijke tools worden aangeboden door de toepasselijke externe leverancier(s).

Het is mogelijk dat we in de toekomst ook nieuwe diensten en/of nieuwe functies op onze site aanbieden (inclusief nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functies en nieuwe diensten zijn ook onderworpen aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.


ARTIKEL 8 – LINKS MET DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid van dergelijke sites te onderzoeken of te evalueren, en we garanderen of aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige inhoud, websites, producten, diensten of ander materiaal dat toegankelijk is op of vanaf deze sites van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met dergelijke websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot de producten van deze derden moeten worden doorverwezen naar dezelfde derde partijen.


ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE VOORSTELLEN VAN GEBRUIKERS

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden), of als u zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, per post , of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), verleent u ons het recht om op elk moment en zonder beperking de opmerkingen die u naar ons stuurt te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins in welke media dan ook te gebruiken. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om iemand een compensatie te betalen voor eventueel gegeven commentaar; (3) om te reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of inbreuk maakt op enig intellectueel eigendom of op deze Algemene Voorwaarden van Verkoop en gebruik.

U stemt ermee in opmerkingen te schrijven die de rechten van derden niet schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen onwettig, lasterlijk, aanstootgevend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een andere bijbehorende website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand die u niet bent, of ons en/of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die u of derden plaatsen.


ARTIKEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het indienen van uw persoonlijke gegevens in onze winkel valt onder ons Privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.


ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, kosten of vergoedingen, verzending van producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website onjuist is, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). volgorde).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen rekening worden gehouden met een gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum in de Dienst of op een gerelateerde website bij het concluderen dat informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast de verboden uiteengezet in de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) anderen aanzetten tot het verrichten van of deelnemen aan illegale handelingen; (c) het schenden van een regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of regelgeving; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren van iemand op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt waardoor de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website, onafhankelijke website of internet in gevaar wordt gebracht; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om het internet (of enige andere bron) te spammen, phishen, kapen, afpersen, crawlen, crawlen of scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van onze Dienst, een andere website of internet te schenden of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van verboden gebruik.


ARTIKEL 13 – UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen of verklaren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst accuraat of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken, op eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk anders door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, zonder garanties en zonder enige vorm van voorwaarden, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

La Mycosphere, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers kunnen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele schade. bijzondere schade of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (zelfs door nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of product van deze Dienst, of met betrekking tot enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade aan welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) die via de Dienst wordt geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid dat dit gebeurt. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.ARTIKEL 14 – VERGOEDING

U stemt ermee in om La Mycosphere, ons moederbedrijf, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en beschermen met betrekking tot elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw overtreding van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar deze verwijzen, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.


ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet van toepassing wordt geacht, kan deze bepaling niettemin worden toegepast voor zover toegestaan ​​door de wet, en moet het niet-toepasselijke deel als losstaand worden beschouwd. van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, mag deze scheiding de geldigheid en toepasbaarheid van alle overige overige bepalingen niet aantasten.


ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of niet worden beëindigd. U kunt deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als wij, naar eigen goeddunken, van oordeel zijn dat u faalt, of als wij vermoeden dat u niet in staat bent geweest om aan de voorwaarden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. en u blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de beëindigingsdatum en/of wij kunnen u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.


ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Elk verzuim van onze kant om enig recht of bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of toe te passen, mag geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling inhouden.

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden of enig ander beleid of andere operationele regels die we op deze site of met betrekking tot de Dienst publiceren, vormen de volledige afspraak en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle communicatie, voorstellen en alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, elke eerdere versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden).

Elke onduidelijkheid over de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opsteller.


ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst waarmee wij u Diensten verlenen, worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten die van kracht zijn te Rue du Zémont 32, 5030 Gembloux (België).


ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

De meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden kunt u op elk moment op deze pagina raadplegen.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig deel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te publiceren. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze site na de publicatie van eventuele wijzigingen aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.


ARTIKEL 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden kunt u via onze contactpagina aan ons stellen.

Effectuez une recherche